Algemene Voorwaarden DansenMaastricht.nl

Algemene Regels

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansen Maastricht, hierna ook te noemen dansschool.

De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.

Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico, verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Dansen Maastricht: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Dansen Maastricht” de eenmanszaak Health, wellness & dance by Dr. Naomi.

1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Health, wellness & dance by Dr. Naomi. een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door Dansen Maastricht te verlenen diensten zoals beschreven op www.dansenmaastricht.nl.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Dansen Maastricht en Klant op grond waarvan Dansen Maastricht aan Klant Diensten verleent.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Dansen Maastricht en op alle met Dansen Maastricht gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door Klant gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Dansen Maastricht is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.4 Indien Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Dansen Maastricht tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

2.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Dansen Maastricht en Klant komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van dansenmaastricht.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, email of schriftelijk.

3.2 Dansen Maastricht heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.

 

Artikel 4 – Abonnementsgelden

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur, mocht hier sprake van zijn.

4.2 De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum, tenzij anders omschreven.

 

Artikel 5 – Rechten en plichten Dansen Maastricht en Klant

5.1 Dansen Maastricht levert dansgerelateerde diensten, zoals lessen, workshops, bootcamps en privélessen

5.2 Dansen Maastricht zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van Klant ontvangen wordt.

5.3 Inbreuk op rechten van Klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@dansenmaastricht.nl. Na de melding zal Dansen Maastricht de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

5.4 Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren en verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door Klant zal worden aangepast. 

5.5 Klant mag derden geen toegang verschaffen tot de online portal via haar eigen registratie. Bij overtreding is Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan. 

5.6 Dansen Maastricht behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Dansen Maastricht te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting Klant gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door Klant gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan. In het geval van een wijziging als genoemd in dit punt, om welke reden dan ook, heeft Klant slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan.

 

Artikel 6– Betaling

6.1 De vergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

6.2 Betaling van de vergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

6.3 Dansen Maastricht heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

6.4 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

6.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Dansen Maastricht bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Klant tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

 

Artikel 7 – Communicatie

7.1 Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Dansen Maastricht zoals update notificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds. 

7.2 Klant gaat ermee akkoord dat Dansen Maastricht Klant mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht. 

7.3 Klant gaat ermee akkoord dat Dansen Maastricht of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen Klant mag benaderen voor commerciële doeleinden. Klant heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

7.3 Binnen de diensten van Dansen Maastricht kunnen leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Dansen Maastricht en beëindiging van de gebruikslicentie. 

7.4 Het staat Dansen Maastricht ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

Artikel 8– Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Dansen Maastricht ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Dansen Maastricht.

8.2 Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

8.3 Het is Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

8.4 Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Dansen Maastricht is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

9.2 Klant zal Dansen Maastricht en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.

9.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Dansen Maastricht is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

9.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dansen Maastricht (hoogste leidinggevend personeel).

 

Artikel 10 – Privacy

11.1 Dansen Maastricht respecteert de privacy van Klant. Dansen Maastricht zal de persoonsgegevens van Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacy Policy die op de website van Dansen Maastricht is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

12.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

12.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dansen Maastricht aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Dansen Maastricht is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.